Betingelser

Allmänna villkor

Innehållsförteckning

 1. Omfattning
 2. Ingående av kontrakt
 3. Ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och leveransvillkor
 6. Äganderättsförbehåll
 7. Garanti
 8. Särskilda villkor för bearbetning av varor enligt kundspecifikationer
 9. Lösa in kampanjkuponger
 10. Lösa in presentkort
 11. Tillämplig lag
 12. Alternativ tvistlösning

1) Omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "GTC") för företaget Farbod Puladchang (nedan kallat "Säljaren") gäller för alla avtal som ingås mellan en konsument eller en företagare (nedan kallad "Kunden") ") och avslutas med säljaren om alla varor och/eller tjänster som presenteras i säljarens onlinebutik. Införandet av kundens egna villkor motsätts härmed, om inte andra villkor har överenskommits.

1.2 Dessa villkor gäller i enlighet med detta för köp av kuponger, om inte annat uttryckligen överenskommits.

1.3 Dessa allmänna villkor gäller i enlighet med avtal för leverans av kuponger, om inte annat uttryckligen överenskommits.

1.4 En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte huvudsakligen kan hänföras till vare sig deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

1.5 En företagare i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när en juridisk transaktion ingås, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Ingående av kontrakt

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar snarare endast till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret som är integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha placerat de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella kundvagnen och gått igenom beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna och/eller tjänsterna som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,
- genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post); Den avgörande faktorn i detta avseende är mottagandet av orderbekräftelsen av kunden eller
- genom leverans av de beställda varorna till kunden; Den avgörande faktorn i detta avseende är mottagandet av varorna av kunden eller
- genom att begära att kunden betalar efter att ha lagt sin beställning.

Om flera av de ovan nämnda alternativen gäller, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovan nämnda tid, anses detta som ett avslag på erbjudandet med följd att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4 Om en betalningsmetod som erbjuds av PayPal väljs utförs betalningshanteringen av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.ett r.l et Cie, sid.CA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hädanefter kallad "PayPal"), enligt PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE eller, om kunden inte har en PayPal konto, enligt villkoren för betalningar utan PayPal-konto, tillgängligt på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden använder en betalningsmetod som kan väljas av PayPal som en del av onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren härmed att han accepterar kundens erbjudande i det ögonblick som kunden klickar på knappen för att slutföra beställningsprocessen.

2.5 Om kunden väljer betalningsmetoden "Amazon Payments", behandlas betalningen av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe S.CA, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hädanefter kallad "Amazon").

Om kunden väljer betalningsmetoden "Amazon Payments" under onlinebeställningsprocessen, utfärdar han eller hon samtidigt en betalningsinstruktion till Amazon genom att initiera betalningsprocessen genom att klicka på knappen för att slutföra beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande i det ögonblick då kunden påbörjar betalningsprocessen genom att klicka på knappen för att slutföra beställningsprocessen.

2.6 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas avtalstexten av säljaren efter att avtalet har slutits och skickas till kunden i textform (t.ex.b via e-post, fax eller brev) efter att du har skickat din beställning. Säljaren gör inte avtalstexten tillgänglig utöver detta.

2.7 Innan beställningen görs via Säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Webbläsarens förstoringsfunktion för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara till hjälp. Under den elektroniska beställningsprocessen kan kunden korrigera alla inmatade uppgifter med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen för att slutföra beställningsprocessen.

2.8 Endast tyska och engelska språk är tillgängliga för att ingå avtalet.

2.9 Beställningshantering och kommunikation sker vanligtvis via e-post och automatisk orderhantering. Kunden ansvarar för att den e-postadress som angetts för orderhantering är korrekt och att mejl från säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet om SPAM-filter används är kunden ansvarig för att se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part på uppdrag av säljaren för orderhantering kan levereras.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har ångerrätt.

32 Detaljerad information om ångerrätten finns i säljarens avbokningsregler.

33 Ångerrätten gäller inte konsumenter som inte är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående och vars exklusiva bostadsort och leveransadress vid tidpunkten för avtalets ingående är utanför europeiska unionen.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är priserna totalpriser inklusive lagstadgad moms. Leveranskostnader, i förekommande fall, anges separat i respektive produktbeskrivning.

42 Betalning kan göras med någon av de metoder som anges av säljaren i onlinebutiken.

43 Vid leverans till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader uppstå i enskilda fall som säljaren inte ansvarar för och som måste stå för kunden. Dessa inkluderar till exempel överföringsavgifter som tas ut av banker (överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (tullar). Sådana pengaöverföringskostnader kan tillkomma även om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska Unionen och kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska Unionen.

44 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, ska betalning ske omedelbart efter avtalets ingående, om inte parterna kommit överens om en senare förfallodag.

45 Om betalningsmetoden "PayPal-faktura" väljs överlåter säljaren sitt betalningsanspråk till PayPal. Innan PayPal accepterar säljarens överlåtelseförklaring, utför PayPal en kreditprövning med hjälp av den inlämnade kundinformationen. Säljaren förbehåller sig rätten att neka kunden betalningssättet "PayPal-faktura" vid negativ kreditprövning. Om betalningsmetoden "PayPal Invoice" accepteras av PayPal, måste kunden betala fakturabeloppet till PayPal inom 30 dagar efter mottagandet av varorna, om inte PayPal anger en annan betalningsfrist. I det här fallet kan han bara göra betalningar till PayPal med en skuldfrigörande effekt. Säljaren förblir dock ansvarig även vid överlåtelse av reklamationer för allmänna kundförfrågningar, t.ex. b angående varorna, leveranstid, frakt, returer, reklamationer, avbokningar och frakt eller krediter.

46 Om du väljer kreditkortsbetalningsmetod behandlas betalningen direkt efter beställningsprocessen. Betalning sker i samarbete med Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). Stripe förbehåller sig rätten att göra en kreditprövning och att avvisa denna betalningsmetod vid negativ kreditprövning.

47 Om du väljer betalningsmetoden "PayPal Credit" (delbetalning via PayPal), överlåter säljaren sina anspråk till PayPal. PayPal kontrollerar kreditvärdigheten baserat på kunddata som överförs innan säljarens överlåtelseförklaring accepteras. Säljaren förbehåller sig rätten att neka kunden betalningssättet "PayPal Credit" vid negativt utfall av kreditprövningen. Om betalningsmetoden "PayPal Credit" accepteras av PayPal, måste kunden betala inköpspriset till PayPal enligt de villkor som ställs av säljaren i sin onlinebutik. I det här fallet kan han bara betala PayPal för att betala sin skuld. Vid överlåtelse av reklamationer förblir dock säljaren ansvarig för allmänna kundförfrågningar gällande varor, leveranstider, frakt, returer, reklamationer, avbokningar, leveranser eller krediter.

48 Om en betalningsmetod som erbjuds via betalningstjänsten "PayPal" väljs, behandlas betalningen via PayPal, även om PayPal även kan använda tjänster från tredjepartsleverantörer av betaltjänster för detta ändamål. Om säljaren även erbjuder betalningsmetoder via PayPal som kräver förskottsbetalningar från kunden (t.ex. b Köp på konto eller delbetalning) överlåter han sitt betalningsanspråk till PayPal eller till den betaltjänstleverantör som beställts av PayPal, som nämns separat till kunden. Innan PayPal eller betaltjänstleverantören som anlitats av PayPal accepterar säljarens överlåtelseförklaring, utför PayPal eller betaltjänstleverantören som beställts av PayPal en kreditprövning baserad på de kunduppgifter som överförs. Säljaren förbehåller sig rätten att neka kunden den valda betalningsmetoden vid negativt testresultat. Om valt betalningssätt godkänns ska kunden betala fakturabeloppet inom avtalad betalningsperiod eller med överenskomna betalningsintervall. I det här fallet kan han endast göra skuldavlastande betalningar till PayPal eller till den betaltjänstleverantör som beställts av PayPal. Säljaren förblir dock även vid överlåtelse av fordringar ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. b för frågor om varor, leveranstider, frakt, returer, reklamationer, avbokningar och leveranser eller krediter.

4.9 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Shopify Payments", behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Stock, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (hädanefter kallad "Shopify"). De individuella betalningsmetoderna som erbjuds via Shopify kommuniceras till kunden i säljarens nätbutik. Shopify kan även använda andra betaltjänster för att behandla betalningar, vilka kan vara föremål för särskilda betalningsvillkor, som kunden kommer att informeras specifikt om. För mer information om Shopify Payments, se https://www.shopify.com/payments.

5) Frakt- och leveransvillkor

5.1 Om Säljaren erbjuder sig att frakta Varorna, kommer leverans att ske till den leveransadress som Kunden angett inom det leveransområde som Säljaren angett, om inte annat överenskommits. Vid handläggning av transaktionen är den leveransadress som säljaren angett vid orderhanteringen avgörande.

52 Om uppdragstransportföretaget returnerar varan till säljaren eftersom leverans till kunden inte varit möjlig, står kunden för kostnaderna för den misslyckade frakten. Detta gäller inte om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt, om leverans inte kan ske på grund av omständigheter utanför kundens kontroll eller om kunden tidigare har informerats av säljaren om tjänsten i skälig tid, om detta inte är ärendet kan tillhandahållas.

53 Av logistiska skäl är personlig insamling inte möjlig.

54 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet om det finns en felaktig eller otillåten egenleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för utebliven leverans och har gjort en specifik säkringsaffär med leverantören. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att erhålla varorna. I händelse av utebliven eller delvis tillgänglighet av varorna kommer han att informera kunden och ge honom omedelbar kompensation.

6) Äganderättsförbehåll

6.1 Om säljaren gör förhandsleveranser, behåller han äganderätten till den levererade varan till dess att skyldig köpeskilling har betalats i sin helhet.

7) Garanti

7.1 Om inte annat avtalats gäller bestämmelserna om lagstadgat ansvar för defekter. Med avvikelse från detta gäller följande bestämmelser för avtal om leverans av varor:

7.2 Om kunden agerar som återförsäljare:

 • Säljaren kan välja typ av tilläggsprestanda.
 • För nya varor är preskriptionstiden för anspråk på fel ett år från leverans av varan.
 • Rättigheter och anspråk på grund av defekter är uteslutna för begagnade varor.
 • Preskriptionstiden börjar inte på nytt om en ersättningsleverans görs inom ramen för felansvaret.

7.3 Om kunden agerar som konsument gäller följande klausul för avtal om leverans av begagnade varor: Preskriptionstiden för anspråk på fel är ett år från leverans av varan, förutsatt att detta uttryckligen och separat har avtalats i avtalet. mellan parterna och kunden informerades om preskriptionsförkortningen innan han lämnade sin avtalsförklaring.

74 Ovannämnda ansvarsbegränsningar och förkortning av preskriptionstiden gäller inte för:

 • Kundens krav på skadestånd och ersättning av kostnader.
 • Om säljaren har dolt felet på ett bedrägligt sätt.
 • För varor som använts för en byggnad i enlighet med normal användning och orsakat dess defekter.
 • För befintliga skyldigheter för säljaren att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter i samband med avtal om leverans av varor med digitala element.

7.5 Dessutom förblir de lagstadgade preskriptionstiderna för alla befintliga lagstadgade regresskrav opåverkade för återförsäljare.

76 Om kunden är en handlare i den mening som avses i § 1 i handelslagen (HGB), har han den kommersiella rättsliga skyldigheten att undersöka och meddela klagomål i enlighet med § 377 i den tyska handelslagen (HGB) . Om kunden åsidosätter de däri angivna anmälningsskyldigheten anses varan vara godkänd.

77 Om kunden agerar som konsument ska transportören omedelbart informeras om uppenbara transportskador och säljaren ska underrättas om detta. Underlåtenhet att uppfylla dessa skyldigheter påverkar inte kundens juridiska eller avtalsenliga garantianspråk.

8) Särskilda villkor för bearbetning av varor enligt kundspecifikationer

8.1 Om säljaren i enlighet med villkoren i kontraktet är skyldig leverans av varor och bearbetning av varor enligt kundens specifika specifikationer, ska kunden förse operatören med allt innehåll som behövs för bearbetningen, som t.ex. text-, bilder- eller grafikfilformat, formatering, bild- och filstorlekar som bestäms av operatören och ger operatören nödvändiga användningsrättigheter. Kunden är ensam ansvarig för att erhålla och förvärva rättigheter till sådant innehåll. Kunden deklarerar och tar ansvar för att använda det material som tillhandahålls säljaren. I synnerhet måste han se till att inga tredje parts rättigheter, i synnerhet upphovsrätt, varumärkesrätt och personliga rättigheter, kränks.

82 Kunden ska hålla säljaren skadeslös från krav från tredje part som görs gällande mot säljaren i samband med kränkning av dennes rättigheter genom avtalsenlig användning av kundens innehåll. Kunden ska också stå för de rimliga kostnaderna för alla nödvändiga rättsliga försvar, inklusive alla domstols- och advokatarvoden enligt lagstadgad taxa. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för överträdelsen. Vid anspråk från tredje part är kunden skyldig att omgående, sanningsenligt och fullständigt förse säljaren med all information som behövs för att verifiera de påstådda anspråken för ett motsvarande försvar.

83 Säljaren förbehåller sig rätten att vägra beställningar för bearbetning om innehållet som tillhandahålls av kunden för detta ändamål bryter mot lagliga eller officiella förbud eller moral. Detta gäller särskilt tillhandahållande av innehåll som är grundlagsstridigt, rasistiskt, främlingsfientligt, diskriminerande, kränkande eller skadligt för minderåriga eller som glorifierar våld.

9) Lös in kampanjkuponger

9.1 Kuponger som utfärdas av säljaren som en del av kampanjer utan kostnad under en viss tid och inte för försäljning till kunden (hädanefter kallade "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens onlinebutik och endast inom den angivna perioden.

92 Enskilda produkter kan uteslutas från kupongkampanjen om detta beror på villkoren för kampanjkupongen.

93 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

94 Varornas värde måste vara minst lika med värdet på kampanjkupongen. Säljaren kommer inte att återbetala några återstående belopp.

95 Om värdet på kampanjkupongen inte är tillräckligt för beställningen, kan kunden välja en av de återstående betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren för att betala mellanskillnaden.

96 Återstoden av kampanjkupongen betalas inte ut kontant och är inte föremål för ränta.

97 Kampanjkupongen kommer inte att lösas in om kunden, inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt, returnerar varor som helt eller delvis har betalats med en kampanjkupong.

98 Kampanjkuponger är endast avsedda att användas av den person som nämns på kupongen. Det är inte tillåtet att överföra kampanjkupongen till tredje part. Säljaren har rätt, men inte skyldig, att kontrollera respektive voucherinnehavares behörighet.

10) Lös in presentkort

10.1 Presentkort som kan köpas via säljarens nätbutik (nedan kallat "presentkort") kan endast lösas in i säljarens nätbutik, om inte annat avtalats i vouchern.

102 Presentkort och återstående saldo av presentkort kan lösas in till slutet av det tredje året efter det år då presentkortet köptes. Återstående kredit kommer att krediteras kundens voucherkonto.

103 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen är klar. Efterföljande fakturering är inte möjlig.

104 Endast ett presentkort kan lösas in per beställning.

105 Presentkort kan endast användas för att köpa varor och inte för att köpa andra presentkort.

106 Om värdet på presentkortet inte räcker för att betala för beställningen kan kunden välja en av de återstående betalningsmetoderna som säljaren erbjuder för att betala mellanskillnaden.

107 Återstoden av presentbeviset betalas inte ut kontant och är inte föremål för ränta.

108 Presentkortet är överlåtbart. Säljaren kan göra skuldavskrivningar till respektive innehavare som löser in presentbeviset i säljarens nätbutik. Detta gäller inte om säljaren har kännedom eller grovt vårdslös okunnighet om bristande behörighet, juridisk oförmåga eller bristande behörighet att företräda respektive ägare.

11) Tillämplig lag

11.1 Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämplig på alla rättsförhållanden mellan parterna, med undantag för de lagar som reglerar internationella köp av lös egendom. Detta lagval gäller endast konsumenter i den mån det beviljade skyddet inte berövas dem genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

112 När det gäller den lagstadgade ångerrätten gäller detta lagval inte för konsumenter som inte tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående och vars enda bostadsort och leveransadress befinner sig utanför Europeiska unionen vid den tidpunkt då avtalet ingås.

12) Alternativ tvistlösning

12.1 EU-kommissionen tillhandahåller följande länk på sin webbplats: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Denna plattform fungerar som en ingångspunkt för tvistlösning utanför domstol som uppstår från försäljnings- och serviceavtal online mellan konsumenter och återförsäljare.

122 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett alternativt tvistlösningsorgan.